STATUT

I. Úvodní ustanovení

Heranova violoncellová soutěž (dále jen HVS) je mezinárodní hudební soutěž pro mládež do šestnácti let, která se koná jednou za dva roky v Ústí nad Orlicí, rodišti Mistra Bohuše Herana.

II. Obecná ustanovení

Vyhlašovatelem HVS je Město Ústí nad Orlicí zastoupené starostou města a radou města, spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v Praze.
Finanční prostředky potřebné k přípravě a realizaci HVS sdružuje Nadační fond Jaroslava Kociana se sídlem v Ústí nad Orlicí.
Pořadatelem HVS je organizační výbor HVS složený ze zástupců Klubcentra Ústí nad Orlicí, Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí a dalších subjektů. V čele organizačního výboru je jeho předseda, který je volen na prvním zasedání organizačního výboru pro příslušný ročník HVS.
Spolupráce všech uvedených subjektů se řídí obecně platnými právními normami.
Organizační výbor HVS jako pořadatel soutěže vydává „Organizační řád HVS“, který určuje podmínky a pravidla soutěže, a „Jednací řád poroty HVS“, kterým se řídí činnost odborné poroty.
Organizační výbor jmenuje a odvolává předsedu a členy odborné poroty, jmenuje členy sekretariátu poroty v čele s tajemníkem. Tajemník poroty je jmenován na dobu pěti ročníků soutěže s těmito právy a povinnostmi:
  • účastní se jednání poroty
  • organizačně řídí průběh soutěže
  • zpracovává vyhodnocování výsledků soutěže a ověřuje jejich správnost
  • v průběhu soutěže jedná na veřejnosti ve jménu organizačního výboru.

III. Porota

Porotu HVS tvoří pedagogové uměleckých škol a další význačné osobnosti z oblasti hudebního umění a publicistiky. Porota je pětičlenná s mezinárodní účastí.
Předsedu poroty jmenuje organizační výbor HVS. Po konzultaci s předsedou poroty pak organizační výbor jmenuje i ostatní členy poroty. V případě nemoci či jiného závažného důvodu absence člena poroty je jmenován porotce nový.
Složení poroty musí být zveřejněno nejpozději před zahájením HVS.
Předseda a členové poroty jsou povinni seznámit se se Statutem HVS a Jednacím řádem poroty HVS před zahájením HVS a jsou povinni se jimi řídit.

IV. Závěrečné ustanovení

Tento statut je sepsán v jazyce českém a anglickém. Ve sporných případech platí jako autentický text český.
Organizační výbor Heranovy violoncellové soutěže