JEDNACÍ ŘÁD POROTY

I. Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád poroty Heranovy violoncellové soutěže (dále jen HVS) vydává organizační výbor HVS a je samostatnou přílohou Statutu HVS.
 2. Zásady obsažené ve Statutu HVS (čl. III. odst. 1 až 5) a v Jednacím řádu poroty HVS jsou pro všechny členy poroty závazné.
 3. Člen poroty, který poruší uvedená ustanovení Statutu a Jednacího řádu HVS, může být předsedou poroty z dalšího jednání vyloučen, a to se souhlasem předsedy organizačního výboru HVS. Dopustí-li se tohoto porušení předseda poroty, může být na základě čl. III. odst. 2 Statutu HVS odvolán.

II. Činnost poroty

 1. Určování programu jednání poroty a její práci v průběhu soutěže řídí v souladu se Statutem a Organizačním řádem HVS předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda poroty.
 2. Na návrh předsedy nebo členů poroty volí členové poroty místopředsedu poroty na svém prvním zasedání nadpoloviční většinou hlasů. Jméno místopředsedy poroty musí být zveřejněno před začátkem soutěže.
 3. Výkonným orgánem poroty je sekretariát poroty v čele s tajemníkem, jmenovaným organizačním výborem za podmínek uvedených v čl. II. odst. 6) Statutu HVS.
 4. Porota vyslechne a ohodnotí bodovým systémem výkony všech soutěžících v rozsahu stanoveném Organizačním řádem HVS. Do průběhu soutěžních vystoupení porota nezasahuje. Předseda poroty však může přerušit výkon v případě výrazného překročení časového limitu stanoveného organizačním řádem HVS nebo při jednoznačně nedostatečné úrovni soutěžního výkonu při jednomyslném souhlasu všech porotců.
 5. Členové poroty jsou povinni se účastnit jednání poroty. Tato jednání jsou neveřejná. Všichni účastníci jednání poroty (členové poroty, tajemník a další členové sekretariátu poroty) jsou povinni zachovávat mlčení o jednáních poroty.
 6. Výsledky soutěže a zápis z jednání poroty zpracovává tajemník. Ověřuje je předseda nebo místopředseda poroty.

III. Hodnocení soutěžních vystoupení

 1. Členové poroty mají bodovací a hlasovací právo. Přijetím členství v porotě se zavazují hodnotit soutěžní vystoupení co nejzodpovědněji podle svého svědomí, svých odborných schopností a smyslu pro objektivitu.
 2. Každé soutěžní vystoupení hodnotí členové poroty písemně na bodovacím lístku v rozmezí od 1 (nejnižší hodnocení) do 25 bodů (nejvyšší hodnocení). Dělení bodů není přípustné. Každý bodovací lístek musí obsahovat tyto údaje:
  • číslo soutěžícího / kategorie
  • počet bodů
  • podpis člena poroty.
  Neúplné nebo nečitelné bodovací lístky jsou z bodovací procedury vyřazeny. Opravu bodového ohodnocení v bodovacím lístku může porotce provést pouze před jeho odevzdáním s poznámkou „opraveno“.
 3. Člen poroty nehodnotí soutěžní vystoupení v těchto případech:
  • pokud neslyšel výkon v celém rozsahu
  • pokud soutěží jeho žák
  • pokud je porotce v přímém příbuzenském svazku se soutěžícím (syn, dcera, vnuk, vnučka)
  V takových případech odevzdá porotce podepsaný bodovací lístek s odůvodněním, proč neboduje (nepřítomen, žák, příbuzný).
 4. Bodovací lístky odevzdávají členové poroty vždy po ukončení ucelené části soutěžních vystoupení. Její rozsah a podobu určí před příslušným kolem předseda poroty za souhlasu jejích členů. Bodová hodnocení soutěžících 2., 3. a 4. kategorie se v jednotlivých kolech nesčítají.
 5. Na úvodním jednání porota rozhodne hlasováním o průběžném zveřejňování bodování. Tomuto zveřejnění musí předcházet jednomyslné hlasování.
 6. Po uzavření výsledků bodování 1. kola soutěže rozhodne porota hlasováním (prostou většinou) o postupujících do 2. kola. Jména postupujících do 2. kola soutěže jsou zveřejňována v pořadí losovaných soutěžních čísel.
 7. Po uzavření výsledků bodování v každé kategorii rozhodne nejprve porota nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů o udělení 1. ceny (minimálně 4 porotci musí souhlasit). 1. cena je nedělitelná, další ocenění se mohou dělit mezi více soutěžících. O udělení 2. a 3. ceny a čestných uznání I. až III. stupně rozhoduje porota na základě bodového hodnocení prostou většinou. Nejsou-li výkony soutěžících na požadované úrovni, nemusí porota udělit všechny ceny. Výsledky se zveřejňují po skončení jednání poroty.
 8. Ve sporných případech, kdy názor poroty jako celku na soutěžní vystoupení není dostatečně průkazně vyjádřen bodovým hodnocením, může předseda poroty rozhodnout na základě diskuse a hlasů prosté většiny členů poroty o změně pořadí.
 9. Na základě nejvyššího dosaženého bodového hodnocení všech kategorií a po následné diskusi rozhodne porota na svém závěrečném jednání o udělení titulu „Laureát HVS“. Tento titul je nedělitelný.
 10. Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád poroty je vydán organizačním výborem HVS na dobu neurčitou. Změny tohoto řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou mimo vlastní průběh soutěže.
 2. Tento jednací řád je sepsán v jazyce českém a anglickém. Ve sporných případech platí jako autentický text český.