ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Heranova violoncellová soutěž je vypsána pro mladé violoncellisty do 16 let.
 
I. kategorie - rok narození 2011 a mladší
II. kategorie - rok narození 2010 a 2009
III. kategorie - rok narození 2008 a 2007
IV. kategorie - rok narození 2006 a 2005
 
Rozhodujícím datem pro zařazení do příslušné kategorie je rok narození soutěžícího.
 
Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu konání soutěže si účastníci soutěže hradí sami. Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.
 
Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.
 
Povinné skladby jsou uvedeny v příloze organizačního řádu.
 
Soutěž v I. kategorii je jednokolová, ve II., III. a IV. kategorii je dvoukolová. Obě kola jsou veřejná.
Soutěžící I. kategorie přednesou povinnou skladbu a svůj volný program, vše v celkové délce do 8 minut. Pořadí skladeb je libovolné.
První kolo II., III. a IV. kategorie je anonymní, soutěžící jsou ohlašováni čísly a přednesou povinnou skladbu. Porota určí nejlepší postupující do druhého kola, kde zazní volná skladba.
Volná skladba trvá nejdéle do:
 
10 minut - ve II. kategorii
15 minut - ve III. kategorii
20 minut - ve IV. kategorii.
 

Porota má právo při překročení limitu předčasně přerušit soutěžní vystoupení. Povinné i volné skladby musí být hrány zpaměti. Všichni soutěžící hrají v pořadí, které si před zahájením příslušné kategorie vylosují.

Losování probíhá vždy půl hodiny před zahájením každé kategorie. Nedostaví-li se soutěžící včas, nebude k soutěži připuštěn.

Porota má právo udělit 1. až 3. cenu a Čestná uznání I. až III. stupně. Ostatní soutěžící obdrží upomínkový list za účast v soutěži.

Do druhého kola postupují soutěžící, kteří splní porotou určený limit pro postup. Ti, kteří nepostoupí, obdrží ihned při vyhlášení upomínkový list za účast v HVS.

Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze ročníku, kterému bude příslušet právo užívat titul „Laureát Heranovy violoncellové soutěže“. Porota má právo udělit ještě některá zvláštní uznání.

Všechny ceny a další vyhodnocení převezmou soutěžící na slavnostním koncertu. Pokud se soutěžící nedostaví k převzetí ceny, propadá tato ve prospěch organizátorů. Na tomto koncertu vystoupí držitelé cen. O vystoupení dalších soutěžících rozhodne porota. Toto rozhodnutí bude oznámeno soutěžícím při vyhlášení výsledků ve všech kategoriích a je pro ně závazné.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

Veškeré připomínky, protesty, případně spory rozhodne organizační výbor s konečnou platností.

Účastnický poplatek pro účastníky z České republiky činí 800,- Kč a je nevratný.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou, jejíž součástí je kopie dokladu o zaplacení účastnického poplatku, zaslanou nejpozději do 28. února 2021 na adresu:

Klubcentrum, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Účastnický poplatek je nutné uhradit na konto u České spořitelny nejpozději do 28. února 2021.

č.ú.: 1320170329/0800, VS 331

Rozhodujícím datem pro přijetí přihlášky je podací razítko pošty.

Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je slavnostní předávání cen.