ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. kategorie: rok narození 2014 a mladší

2. kategorie: rok narození 2013 a 2012

3. kategorie: rok narození 2011 a 2010

4. kategorie: rok narození 2009 a 2008

 

Soutěžní program

1. kategorie:

Bohuslav Martinů: Miniaturní suita č. 4
+ volitelný program v délce minimálně 3 minuty.

Celé vystoupení v délce do 8 minut.

 

2. kategorie:

1. kolo: Jan Křtitel Vaňhal: Variace C dur + výběr jedné etudy S. Lee č. 1, 2 nebo 3.

2. kolo: volitelný program v délce 6 – 12 minut.

 

3. kategorie:

1. kolo: Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) + výběr jedné etudy S. Lee č. 10, 18 nebo 28.

2. kolo: volitelný program v délce 7 - 15 minut.

 

4. kategorie:

1. kolo: Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň (Bärenreiter Praha) + výběr jedné etudy S. Lee č. 20, 21 nebo 40.

2. kolo: volitelný program v délce 8 - 18 minut.

 

Sebastian Lee: op. 31, Forty Melodic and Progressive Etudes For Cello Book 1 

Podmínkou soutěže je hra zpaměti.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

Soutěžní program soutěžících 2., 3. a 4. kategorie je rozdělen do dvou vystoupeních (1. vystoupení = 1. kolo, 2. vystoupení = 2. kolo). Všichni soutěžící budou hrát obě kola. 

Body z obou kol se sčítají do jednoho bodového hodnocení.

Všichni soutěžící hrají v pořadí, které si před zahájením příslušné kategorie vylosují a vylosované pořadí platí pro obě kola. Losování probíhá vždy půl hodiny před zahájením kategorie. Nedostaví-li se soutěžící včas, nebude k soutěži připuštěn.

Délka soutěžního vystoupení je čistým časem hry, nikoliv dobou pobytu na jevišti. Pořadí skladeb v soutěžním kole je libovolné.

Porota má právo při překročení limitu předčasně přerušit soutěžní vystoupení. V případě nedodržení minimálního limitu může porota tento výkon nehodnotit.  

Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.

Porota má právo udělit 1. až 3. cenu a Čestná uznání I. až III. stupně. Ostatní soutěžící obdrží upomínkový list za účast v soutěži.

Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze ročníku, kterému bude příslušet právo užívat titul „Laureát Heranovy violoncellové soutěže“. Porota má právo udělit ještě některá zvláštní uznání.

Všechny ceny a další vyhodnocení převezmou soutěžící na slavnostním koncertu. Pokud se soutěžící nedostaví k převzetí ceny, propadá tato ve prospěch organizátorů. O vystoupení dalších soutěžících rozhodne porota. Toto rozhodnutí bude oznámeno soutěžícím při vyhlášení výsledků ve všech kategoriích a je pro ně závazné.

Veškeré připomínky, protesty, případně spory rozhodne organizační výbor s konečnou platností.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou a úhradou registračního poplatku nejpozději do 29. února 2024.

Účastnický poplatek pro soutěžící z ČR činí 1500,- Kč a je součástí přihlášky. Úhradu proveďte na účet číslo: 1320170329/0800, VS 332. Do poznámky napište jméno soutěžícího a kategorii. Děkujeme.

V případě nutnosti klavírního doprovodu se obraťte na paní Hanu Forsterovou hforster@post.cz. Prosíme však o co nejrychlejší domluvu spolupráce.

Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu konání soutěže si účastníci soutěže hradí sami. Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.