ORGANIZAČNÍ ŘÁD

I. kategorie: rok narození 2012 a mladší

II. kategorie: rok narození 2011 a 2010

III. kategorie: rok narození 2009 a 2008

IV. kategorie: rok narození 2007 a 2006

 

Rozhodujícím datem pro zařazení do příslušné kategorie je rok narození soutěžícího.

Soutěž je pro 27. ročník jednokolová pro všechny kategorie. Soutěž je veřejná. 

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM

1. kategorie:

Bohuslav Martinů: Miniaturní suita č. 4
volitelný program v délce minimálně 3 minuty

Celé vystoupení v délce do 8 min. 

 

2. kategorie:

Jan Křtitel Vaňhal: Variace C dur
výběr jedné etudy Sebastian Lee č. 1, 2, 3

volitelný program v délce minimálně 5 minut

Celé vystoupení v délce 12 – 18 minut

 

3. kategorie:

Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960)

výběr jedné etudy Sebastian Lee č. 10, 11 nebo 21

volitelný program minimálně 6 minut

Celé vystoupení v délce 16 – 25 minut

 

4. kategorie:

Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň (Bärenreiter Praha)

výběr jedné etudy Sebastian Lee č. 19, 21 nebo 40

volitelný program v délce minimálně 8 minut

Celé vystoupení v délce 20 – 30 minut. 

 

Sebastian Lee: op. 31, Forty Melodic and Progressive Etudes For Cello Book 1

 

Délka soutěžního vystoupení je čistým časem hry, nikoliv dobou pobytu na jevišti. Pořadí skladeb je libovolné. 

 

Podmínkou soutěže je hra zpaměti. 

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod! 

 

Porota má právo při překročení limitu předčasně přerušit soutěžní vystoupení. V případě nedodržení minimálního limitu může porota tento výkon diskvalifikovat. 

Všichni soutěžící hrají v pořadí, které si před zahájením příslušné kategorie vylosují. Losování probíhá vždy půl hodiny před zahájením každé kategorie. Nedostaví-li se soutěžící včas, nebude k soutěži připuštěn.

Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.

Porota má právo udělit 1. až 3. cenu a Čestná uznání I. až III. stupně. Ostatní soutěžící obdrží upomínkový list za účast v soutěži.

Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze ročníku, kterému bude příslušet právo užívat titul „Laureát Heranovy violoncellové soutěže“. Porota má právo udělit ještě některá zvláštní uznání.

Všechny ceny a další vyhodnocení převezmou soutěžící na slavnostním koncertu. Pokud se soutěžící nedostaví k převzetí ceny, propadá tato ve prospěch organizátorů. O vystoupení dalších soutěžících rozhodne porota. Toto rozhodnutí bude oznámeno soutěžícím při vyhlášení výsledků ve všech kategoriích a je pro ně závazné.

Veškeré připomínky, protesty, případně spory rozhodne organizační výbor s konečnou platností.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou a úhradou registračního poplatku nejpozději do 28. února 2022.

Účastnický poplatek pro soutěžící z ČR činí 1000,- Kč a je součástí přihlášky. Úhradu proveďte na účet číslo: 1320170329/0800, VS 331. Do poznámky napište jméno soutěžícího a kategorii. Děkujeme. 

Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu konání soutěže si účastníci soutěže hradí sami. Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.